Magyarországon is hatályba lép az átültetett EU Whistleblowing-irányelv

Tekintettel a 2023. július 24-én hatályba lépő új törvényre, kollégánk Kovács Zoltán Balázs rövid összefoglalót készített az uniós Whistleblowing irányelvről és az ahhoz kapcsolódó magyarországi jogszabályváltozással kapcsolatos legfontosabb kérdésekről.

 1. Vonatkozik-e az új jogszabály az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokra?

Az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások mentesülnek a jogszabály által előírt kötelezettségek alól (kivéve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti szolgáltatónak minősülő munkáltatókat, valamint a tengeri olaj- és gáziparban, a polgári repülési ágazatban tevékenykedő egyes munkáltatókat vagy a Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény üzemeltetőit, akiknek a foglalkoztatottak számától függetlenül létre kell hozniuk a visszaélés-bejelentési rendszert).

 1. Kiszervezhető-e a visszaélés-bejelentési rendszer?

Igen, azonban az a személy vagy szervezet, amely a rendszert létrehozni kívánó szervezettel a rendszer bevezetését megelőző 5 évben munkaviszonyban vagy más szerződéses viszonyban állt, nem lehet a visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetője, és nem vehet részt a bejelentések vizsgálatában.

 1. Van-e jogszabályi kötelezettség arra, hogy a bejelentőket tájékoztassák a társaságon belüli és/vagy azon kívüli bejelentési rendszerekről? Ha igen, akkor ezt a tájékoztatást magyar nyelven kell megadni?

Igen, ezekről az információkról tájékoztatni kell a bejelentőket. A törvény nem szabályozza külön, hogy ezt a tájékoztatást milyen nyelven kell megtenni. A törvény szerint a tájékoztatásnak világosnak és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Véleményünk szerint ebbe beletartozik az is, hogy a tájékoztatásnak magyar nyelven (is) elérhetőnek kell lennie.

 1. Van kötelező eljárás, amelyet a vállalatoknak követniük kell a már beérkezett bejelentésekkel kapcsolatban?

Ha a bejelentés szóban történik, bizonyos rögzítési kötelezettségek vonatkoznak a munkáltatóra (hangfelvételen keresztüli, illetve írásban, azaz jegyzőkönyvben történő rögzítés). Szóbeli bejelentés esetén továbbá a bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a vizsgálat eljárási szabályairól és arról, hogy személyazonosságát bizalmasan kezelik. Ha a bejelentés írásban történik, 7 napon belül visszaigazolást kell küldeni a bejelentés kézhezvételéről. A visszaigazolással együtt tájékoztatni kell a bejelentőt az eljárási, valamint az adatkezelési szabályokról.

A bejelentést 30 napon belül ki kell vizsgálni, ami csak különösen indokolt esetben hosszabbítható meg, és hosszabbítás esetén sem haladhatja meg a vizsgálat időtartama a 3 hónapot.

A bejelentés kivizsgálása bizonyos esetekben elutasítható (pl. ha a bejelentő a bejelentést úgy tette, hogy nem lehet azonosítani, vagy ha a bejelentés ugyanazon bejelentő ismételt bejelentése, azonos tartalommal).

A bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem anonim bejelentő, a bejelentett személy és bármely olyan személy, aki a bejelentett cselekményről érdemi információval rendelkezik, személyazonosságát a vizsgálatot végzőkön kívül senki más ne ismerhesse meg. A törvény az adatkezelésre vonatkozóan is tartalmaz bizonyos szabályokat.

A rendszer üzemeltetőjének írásban tájékoztatnia kell a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról (adott esetben a bejelentés vizsgálatának elutasításáról és annak okairól), az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről.

 1. Milyen részvételi joga van az üzemi tanácsnak vagy más képviseleti szerveknek a bejelentő rendszerek tekintetében?

A munkáltató köteles legalább 15 nappal azelőtt kikérni az üzemi tanács véleményét (ha van ilyen) mielőtt a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedésről döntést hozna. Az üzemi tanács véleménye azonban nem kötelező a munkáltatóra nézve.

 1. Milyen kategóriákba tartozó személyek lehetnek bejelentők Magyarországon?

Az ilyen személyek köre meglehetősen tág, és olyan személyekre és szervezetekre terjed ki, mint a munkavállalók, volt munkavállalók, potenciális munkavállalók (azaz álláskeresők), szerződéses partnerek, volt szerződéses partnerek, potenciális szerződéses partnerek (azaz amikor a felek még csak tárgyalásokat folytatnak), a munkáltató tulajdonosa, a munkáltató igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai, gyakornokok és önkéntesek.

 1. A jelentések lehetnek névtelenek?

Igen.

 1. Milyen védelemben részesülnek a bejelentők a magyar jogszabályok értelmében? Megmarad-e ez a védelem, ha a bejelentés megalapozatlannak bizonyul, vagy ha a bejelentést rosszhiszeműen tették?

A főszabály az, hogy a bejelentés megtétele miatt semmilyen negatív következményt nem lehet alkalmazni (nem számít, ha a bejelentés később alaptalannak bizonyul). Ha azonban kiderül, hogy a bejelentő rosszhiszeműen közölt hamis információt, akkor nem érvényesül a védelem, és az eset körülményeitől függően az adatait át kell vagy át lehet adni az illetékes szervnek (pl. bűncselekmény gyanúja esetén át kell adni az illetékes nyomozó hatóságnak).

 1. Hogyan kell a munkáltatónak a jelentésben megnevezett személyekkel eljárnia?

A vizsgálat megkezdésekor a bejelentett személyt (és minden olyan személyt, aki a bejelentett cselekményről érdemi információval rendelkezhet) tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatainak védelméhez kapcsolódó jogairól és az adatkezelés szabályairól. Kivételesen, ha a vizsgálat ezt indokolja, az ilyen tájékoztatás egy későbbi időpontban is megtörténhet.

A bejelentéssel terhelt személynek (és minden olyan személynek, aki a bejelentett cselekményről érdemi információval rendelkezik) lehetőséget kell adni arra, hogy (adott esetben jogi képviselőjén keresztül) kifejtse véleményét a bejelentésről.

 1. A visszaélés-bejelentési törvénynek való meg nem felelés szabálysértésnek/bűncselekménynek minősül-e-? Amennyiben igen, úgy milyen szankcióval kell számolni  ?

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság (amelynek feladata a törvény betartásának ellenőrzése) nem szabhat ki bírságot vagy tilthatja el a szervezetet a tevékenységétől, ha például a szervezet nem hozza létre a visszaélés-bejelentési rendszert. A bejelentés miatt a bejelentővel szemben negatív következmény alkalmazása, illetve a bejelentésnek megakadályozása vagy megakadályozásának megkísérlése szabálysértésnek minősül. Az ilyen szabálysértésért 150.000 Ft (kb. 400 euró) összegű bírság szabható ki.

 1. Vannak-e egyéb gyakorlati lépések, amelyeket a vállalatok megtehetnek, hogy sikeresen felkészüljenek az új visszaélés-bejelentési rendszer bevezetésére?

A megfelelő felkészüléshez érdemes elsőként elkészíteni egy (anyagi és eljárási szabályokat tartalmazó) bejelentési szabályzatot és a vonatkozó adatvédelmi szabályzatot. Emellett fontos a szervezeten belül kijelölni egy illetékes személyt/szervet, aki/amely a bejelentések fogadásáért/kivizsgálásáért felelős (vagy adott esetben külső személyt/szervet kell megbízni erre a feladatra).

A visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos további kérdésekkel forduljon Kovács Zoltán Balázshoz.

A fenti tartalom nem minősül jogi tanácsadásnak; a cikk csupán általános összefoglaló a fenti kérdésekről és azok néhány jogi vonatkozásáról.

Publikációk

Publikációk

Kovács Zoltán Balázs, Partner
zoltan.kovacs@szecskay.com
+36709322533

Megosztás

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

 

info@szecskay.com