Főoldal

Adatkezelési tájékoztató

A Szecskay Ügyvédi Iroda (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17; „Iroda„) az általa végzett adatkezelésekkel összefüggésben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint ad tájékoztatást a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

  1. Önéletrajzot benyújtók adatainak kezelése

Annak érdekében, hogy az Iroda ki tudja értékelni az Ön által benyújtott önéletrajzot, állásinterjút tudjon lefolytatni Önnel és visszajelzést tudjon adni az Ön részére azzal kapcsolatban, szükséges az önéletrajzban (esetlegesen benyújtott motivációs levelében) foglalt adatok kezelése.

Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amelyet Ön az önéletrajzának benyújtásával ad meg.

Az Iroda az Ön által az Iroda részére benyújtott önéletrajzában (motivációs levelében) szereplő adatokat kezeli, így pl.: családnév, keresztnév, telefonszám, lakcím, e-mail cím, fénykép, szakmai tapasztalat leírása, beszélt nyelv(ek), hobbi. Kérjük, hogy különleges adatokat (pl. egészségügyi adat, genetikai adat) ne adjon meg!

Az Iroda a fent meghatározott célból addig kezeli az Ön fentiekben meghatározott személyes adatait, amíg meghozza a döntés arról, hogy tesz-e az Ön foglalkoztatásra vonatkozó ajánlatot. Amennyiben nem tesz, akkor az Ön erről szóló tájékoztatását követően haladéktalanul törli az adatokat, kivéve, ha Ön ekkor hozzájárulását adja az önéletrajzában foglalt adatok további 6 hónapig tartó kezeléséhez abból a célból, hogy ha üresedés következne be, akkor az Iroda újra áttekinthesse az önéletrajzot és, amennyiben érdekes lehet az üresedés az Ön számára, akkor fel tudja venni Önnel a kapcsolatot. Ezen célból a szükséges mértékben az Iroda profilalkotást végez annak érdekében, hogy fel tudja hívni a figyelmét egy Önnek esetlegesen érdekes álláslehetőségre. A nevezett 6 hónap elteltével az Iroda törli az adatokat.

Az Iroda szervezetén belül kizárólag azon munkatársak férnek hozzá az adatokhoz, akiknek a munkája elvégzése érdekében ez szükséges (irodavezető, irodavezető helyettesek, HR felelős munkavállaló, az iroda toborzással foglalkozó tagjai) és csakis annyi ideig, amennyi ideig szükséges. Az Iroda nem továbbítja a személyes adatokat harmadik fél részére (sem az EU-n/EGT-n belül, sem azon kívülre).

Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Ha Ön beadja az önéletrajzát, akkor azzal a jelen 1.1 pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását megadja (kivéve a további 6 hónapig tartó adatkezelést, amelyhez a fent írtak szerinti időpontban kérhetjük a hozzájárulását).

1.2       Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapott megbízás teljesítése.

Ha az Iroda és Ön vagy az Ön munkáltatója között ügyvédi megbízási szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Iroda a következő személyes adatokat kezeli: az Ön, az ügyfél képviselője, az ellenérdekű felek, tanúk, szakértők és egyéb természetes személyek a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatai, az ügy tárgya, az ügyazonosító, a megbízási szerződés létrejöttének időpontja, az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma, a megbízással kapcsolatos személyes adatok.

Amennyiben magánszemély a megbízó, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése). Amennyiben nem magánszemély a megbízó, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 1.§ (1) bekezdése.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak; a megbízás jellegétől függően a hozzáférés bizonyos irodai tagokra, illetőleg munkavállalókra korlátozott.

Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Adattovábbításra az ügy által megkívánt esetben kerül sor (pl. perben képviselt EGT-n kívüli ügyfél részére az ellenérdekű fél, tanú vagy szakértő adatainak megküldése).

Az adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg 10 év (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés): az Iroda az adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli. Okirat ellenjegyzése esetén az Iroda az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi. A nevezett bekezdésekben nem szereplő, a megbízással kapcsolatos adatokat az elévülési idő végéig őrzi az Iroda, azzal, hogy a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat az iratok keletkezésétől számított nyolc évig őrzi az Iroda (Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdés).

Szükség esetén a megbízáshoz kapcsolódó iratok (amelyek adott esetben személyes adatokat is tartalmazhatnak) fordításával az Iroda fordító céget (mint adatfeldolgozót) bízhat meg, amely adatkezelés jogalapja az Iroda azon jogos érdeke, hogy hatékonyan tudja teljesíteni a megbízást (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ezen adatkezelések során az Iroda adott esetben használja a DeepL gépi fordítóprogramot, amelyet a DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Németország) társaság működtet.

Amennyiben a fordítandó szöveget egyszerű szöveges üzenetként írjuk be a deepl.com honlap megfelelő ablakába (azaz az ingyenes „DeepL Translator” nevű programot használjuk), akkor ügyelünk arra, hogy az ilyen szöveg nem tartalmaz személyes adatokat.

Amennyiben a fordítandó szöveget fájlként küldjük el a fordítóprogramot működtető cégnek (azaz a fizetős „DeepL Pro” nevű programot használjuk), akkor személyes adatok megküldésére is sor kerülhet (kivéve a különleges adatokat (pl. egészségügyi adatok), amelyeket nem küldünk meg). Ezen fordítandó szövegeket a DeepL SE kizárólag a fordítás elkészítése érdekében kezeli és annak elkészültét követően törli az adatokat és magát a fordítást is. Amennyiben .docx vagy .pptx fájlként küldjük meg a fordítandó szöveget, akkor a fordítást a DeepL SE maga végzi az EGT-n belül. Amennyiben pdf fájlként küldjük meg a fordítandó szöveget, a fordítást ilyen esetben is a DeepL SE végzi, alapvetően az EGT-n belül, azonban ilyen esetben igénybe veszi al-adatfeldolgozóként az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Ír Köztársaság) („Adobe API”) társaságot, amelynek feladata a pdf dokumentum konvertálása fordítható szöveggé, majd a fordítás elkészültét követően annak visszakonvertálása pdf dokumentummá. Az Adobe API ezen konvertálás során igénybe veszi az Adobe Inc. (345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA) társaságot. Az Adobe cégek legfeljebb 24 óráig tárolják a dokumentumot a szerverükön. A DeepL SE adatfeldolgozói szerződést kötött az Adobe API-vel, az Adobe társaságok pedig egymással megkötötték az EU vonatkozó, adatfeldolgozók közötti általános adatvédelmi kikötéseit.

1.3       Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok alapján ügyfélátvilágításra kerül sor,, az Iroda az ügyfélátvilágítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) 7. § (2) és (8) bekezdésében meghatározott adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviseletére jogosultak neve és beosztása, ha ilyennel rendelkezik, a kézbesítési megbízottjának a jelen bekezdésben meghatározott adatai, kivéve az azonosító okmány típusát és számát). Az Iroda az adatokat tartalmazó okiratról és a lakcímet igazoló hatósági igazolványról annak személyi azonosítót igazoló oldala kivételével köteles másolatot készíteni. 

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.§-a.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75.§ (1) bekezdése alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére).

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.4       Ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok alapján ügyfélazonosításra kerül sor, az Iroda az ügyfélazonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

az Üttv. 32.§ (3) és (7) bekezdésében, valamint 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok (pl. családnév, keresztnév, születés helye és ideje, anyja neve, állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás, lakcím, arcképmás, aláírás, az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma).

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 32-33.§-a.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 30-31.§) a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére.

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

1.5       Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Iroda részére előírják, az Iroda az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

az Üttv. 53.§ (2) bekezdésben meghatározott adatok (ügyvéd által képzett ügyazonosító, ügyfél neve, az ügy tárgya, a megbízási szerződés létrejöttének időpontja, az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma).

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 53.§ (1) bekezdése.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülhetnek továbbításra a kamarai szervek részére (Üttv. 53.§ (4) bekezdés).

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat 5 évig, illetőleg 10 évig őrzi meg (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés): az Iroda az adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli. Okirat ellenjegyzése esetén az Iroda az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.

1.6       Üzleti partnerekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Ha az Iroda és az Ön munkáltatója között szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Iroda az Ön, mint kapcsolattartó (az Ön munkáltatója által az Iroda rendelkezésére bocsátott) következő személyes adatait kezeli:

az Ön családneve, keresztneve, beosztása, telefonszáma és email címe

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Iroda, illetőleg az Ön munkáltatója jogos érdekének érvényesítése).

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Adattovábbításra harmadik fél részére nem kerül sor. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a szerződés megszűnésétől számított öt évig, illetőleg a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb 1 évig őrzi.

1.7       MRP szervezet működtetése, valamint a javadalmazási politika végrehajtása céljából történő adatkezelés

Ha az Iroda MRP szervezet működtetésében vesz részt, akkor az alábbi adatokat kezeli:

az MRP szervezetben résztvevő munkavállaló családneve, keresztneve, lakcíme, születési neve, anyja leánykori neve, adóazonosító jele, TAJ száma, születési helye, születési ideje, neme, állampolgársága, bankszámlavezető bankja, bankszámlaszáma, az elfogadott javadalmazási politika hatálya alóli kikerülésének ideje, tagi részesedése és annak névértéke, a tagi részesedésére tekintettel kezelt részvények száma és értéke.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése), a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 24/G.§ (1) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 46.§ (3) bekezdése, 50.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése és 79.§-a.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: iroda ügyvédei és jelöltjei.

Adattovábbításra harmadik fél részére nem kerül sor. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a nyugdíj megállapításához szükséges adatok tekintetében az adott személyre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig, az adózással kapcsolatos adatok esetében az 5 éves adójogi elévülés végéig, a számvitellel kapcsolatos adatok (bizonylatok) tekintetében 8 évig őrzi meg, míg egyéb, a szerződéssel kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig (elévülési idő végéig).

1.8       Védjegyoltalmak lejárati nyilvántartásának vezetése

Az Iroda a védjegyoltalmak lejárati nyilvántartását az ügyfél időben történő figyelmeztetése (a megújítás esedékessége) céljából vezeti, és ebben a körben az alábbi adatokat kezeli:

védjegyjogosult neve, megújítás esedékessége, lajstromszám, lajstromozott megjelölés, védjegyoltalommal kapcsolatos megjegyzések.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése).

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: iroda ügyvédei és jelöltjei.

Adattovábbításra harmadik fél részére nem kerül sor. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a megbízás megszűnését követő elévülési idő végéig (5 év) őrzi.

1.9         Letéttel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Iroda ügyvédi letéti szerződést köt, akkor az alábbi adatokat kezeli az ügyféllel kapcsolatban:

az Üttv. 51.§ (2) bekezdésben meghatározott adatokat: a letétkezelő ügyvéd nevét és kamarai azonosító számát, a letéti szerződés ügyazonosítóját, a letét típusát, a letét tárgyát, ha a letétkezelő ügyvéd a letétet alszámlán helyezi el, az alszámla számát, pénzletét esetében a ténylegesen letétben levő pénz összegét és devizanemét, a letéti szerződés megkötésének, módosításának, illetve megszűnésének a dátumát, az adatok letéti nyilvántartásban való rögzítésnek, illetve a rögzített adatok módosításának a dátumát.

A letéti nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján és az Üttv. 51.§ (1)-(2) bekezdése alapján történik.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok a Budapesti Ügyvédi Kamara részére kerülnek továbbításra.

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetve könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a letét megszűnését követő 10 évig őrzi (Üttv. 51.§ (4) bekezdés).

1.10      Ügyfelek, üzleti partnerek, kollégák Irodai eseményre történő meghívása

Az Iroda emailben saját eseményeire szóló meghívót küldhet ügyfelei, üzleti partnerei, kollégák részére. A kezelt adatok köre: a meghívott neve és email címe.

Az email küldésének jogalapja az Iroda jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely abban nyilvánul meg, hogy az Iroda saját eseményt tartson, amelyen például előadást tart egy témában vagy az Irodával kapcsolatos fontosabb eseményről beszámol. A kapcsolódó érdekmérlegelést az Iroda elvégezte.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda vezetője, a vezető által kijelölt tagja/alkalmazottja, a marketing felelős munkatárs.

Az Iroda jellemzően saját maga küldi ki az emaileket, a kiküldésben adott esetben részt vehet az Iroda rendszergazdája, mint adatfeldolgozó. Az Iroda az adatokat másnak nem továbbítja sem az EGT-n belül, sem azon kívül.

Az Iroda az esemény időpontját követően nem kezeli tovább ezen célból az adatokat.

1.11      „Ranking” publikációkkal kapcsolatos adatkezelés

Az Iroda a Legal500, illetve a Chambers & Partners ügyvédi irodákat rangsoroló kiadványok számára megküldheti az egyes ügyfelek részéről kapcsolattatot tartó személy elérhetőségi adatait abból a célból, hogy a kiadványnál dolgozó személyek felvehessék a kapcsolatot az ügyféllel/annak kapcsolattartójával annak érdekében, hogy az ügyfél Irodával kapcsolatos tapasztalatával, az Iroda által elvégzett munka minőségével összefüggésben érdeklődjön, tegyen fel kérdéseket. Az Iroda jogos érdeke, hogy a nevezett kiadványokban fel legyen tüntetve, tekintettel arra, hogy az azokban való megjelenés új megbízásokat jelenthet az Iroda számára, hiszen számos potenciális ügyfél, adott esetben külföldi kolléga ezen kiadványokat tekinti meg annak céljából, hogy a magyar ügyvédi irodai piac vonatkozásában tájékozódjon. Úgyszintén, a nevezett kiadványokban való megjelenés fontos az Iroda jóhírneve szempontjából is. Az Iroda ezen adatkezelési célból az alábbi adatokat kezelheti:

az ügyfél neve és az iparág, amiben aktív, az ügyfél nevében kapcsolatot tartó személy neve, emailcíme, munkahelyi címe, telefonszáma, pozíciója, valamint az adott ügyféllel dolgozó ügyvéd, illetve ügyvédjelölt kolléga neve.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Iroda fent megnevezett jogos érdeke). A kapcsolódó érdekmérlegelést az Iroda elvégezte.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda marketing felelőse, az Iroda ügyvédei és ügyvédjelöltjei.

Adattovábbításra harmadik fél részére, illetve az EU/EGT és az Egyesült Királyság területén kívülre nem kerül sor. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szükség szerint hozzáférhet.

Az adatokhoz hozzáférnek továbbá maguk a rangsoroló kiadványokat készítő társaságok, mint önálló adatkezelők, amelyek az alábbiak:

– a Legal500 kiadvány esetében: Legalease Ltd (188-190 Fleet Street, London EC4A 2AG, Egyesült Királyság).

– a Chambers & Partners esetében: Orbach and Chambers Limited (165 Fleet Street, London EC4A 2AE, Egyesült Királyság).

A nevezett társaságok általi adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatás a honlapjukon érhető el. A kiadvány megjelenésére az adatok megküldését követő néhány, jellemzően legfeljebb 9 hónapon belül kerül sor. Az rangsoroló kiadványokat készítő társaságok kizárólag abból a kiadvány elkészítése céljából kezelik a nevezett személyes adatokat (emailen kommunikálnak, interjút készítenek az adott személlyel) és a kiadvány megjelenését követően rövid időn belül véglegesen törlik azokat.

Az adatok Legal500 kiadvány részére történő megküldésére a biztonságos Legalese Platform-om keresztül kerül sor.

Az Iroda az adatokat a jelen pontban meghatározott célból az adott publikáció megjelenését követően nem kezeli.

1.12      Hírlevél küldése

Az Iroda adott esetben hírlevelet küld az ügyfél részére, amelyben felhívja a figyelmét olyan jogszabályi változásra vagy a gyakorlat változására, amelyet az ügyfél érdekesnek, fontosnak tarthat. Az Iroda ezen adatkezelési célból az alábbi adatokat kezelheti:

az ügyfél neve, az ügyfél nevében kapcsolatot tartó személy neve, emailcíme, munkahelyi címe, telefonszáma, pozíciója, valamint az adott ügyféllel dolgozó ügyvéd, illetve ügyvédjelölt kolléga neve.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Iroda fent megnevezett jogos érdeke). A kapcsolódó érdekmérlegelést az Iroda elvégezte.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda marketing felelőse, az Iroda ügyvédei és ügyvédjelöltjei.

Adattovábbításra harmadik fél részére, illetve az EU/EGT területén kívülre nem kerül sor. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szükség szerint hozzáférhet.

Az Iroda az adatokat a jelen pontban meghatározott célból az email megküldését követően legfeljebb 5 évig tárolja.

2. Az adatkezelő:

A fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): az Iroda. A fenti 1.7 pontban meghatározott adatkezelés tekintetében az Iroda az MRP szervezetet létrehozó jogalannyal, az MRP szervezettel és az MRP szervezet működtetésében részt vevő más jogalannyal közös adatkezelő.

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatokat az Iroda székhelyén (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) tároljuk.

Az Iroda megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett főbb technikai és szervezési intézkedések: Az Iroda IT rendszere megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Valamennyi számítógéphez kizárólag egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés.

Az Iroda megteszi a megfelelő védelmi intézkedéseket, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztül történő támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Irodától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Iroda az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Iroda pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha pl. az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;

– a személyes adatokat az Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda korlátozza az adatkezelést, ha pl. az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Iroda késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu).

*****************************************************************************************

g) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben arra az Iroda jogos érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Iroda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A fenti 1.6 pont szerinti adatkezelés esetében, tekintettel a kezelt adatot szűk körére és arra, hogy az Irodának méltányolható érdeke fűződik az általa kötött szerződések teljesítéséhez, a tiltakozás nem eredményezi ezen adatkezelés megszűnését. A fenti 1.10-1.12 pont tekintetében joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Ezen tiltakozásban nem kell megjelölni a saját helyzetével kapcsolatos okot. Tiltakozás esetén az Iroda nem kezeli tovább adatait a fenti 1.10-1.12 pontban megjelölt célból.

**********************************************************************************

h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az Iroda közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Iroda ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Irodától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

i) hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk): Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségen keresztül, amely esetben a személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

 A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Dr. Szecskay Andrástól kérhető levélben (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) vagy emailben (info@szecskay.com). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon (+36 1 472 3000)), az Iroda részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén Dr. Szecskay Andrással kell felvennie a kapcsolatot.

Budapest, 2024. május


Főoldal

Főoldal

Megosztás

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

 

info@szecskay.com